Ειδικό αζωτούχο λίπασμα για την Ελιά Ouroflas Magbor

Το Ouroflas Magbor περιέχει 40% αμιδικό άζωτο, την ανώτερη μορφή αζώτου με παρεμποδιστή ουρεάσης NBPT και είναι ενισχυμένο με μαγνήσιο, Βόριο και σίδηρο. Περιέχει 2-3% οργανική ουσία.

Ο BHP παρεμποδιστής ουρεάσης είναι ένα διάλυμα σε υγρή μορφή που εφαρμόζεται στην ουρία με εμβάπτιση. Λόγω της υγρής του μορφής η επικάλυψη των κόκκων της Ουρίας είναι η μέγιστη δυνατή, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να εμφανίζει μεγάλη σταθερότητα στο χρόνο. Έτσι επιτυγχάνεται η αποθήκευση του με μηδαμινές απώλειες της δραστικής ουσίας NBPT.

Ο ΒΗP παρεμποδιστής ουρεάσης με την δραστική ουσία NBPT που περιέχει εμποδίζει τη δράση του ενζύμου ουρεάσης με αποτέλεσμα οι απώλειες αζώτου που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή της Ουρίας στο έδαφος να είναι ελάχιστες.

Ο BHP παρεμποδιστής ουρεάσης :
- Kαθυστερεί τη μετατροπή της Ουρίας σε αμμωνιακά ιόντα και αμμωνία 
- Οδηγεί στη μείωση των απωλειών του Αζώτου, με αποτέλεσμα το φυτό να εκμεταλλεύεται το σύνολο των εφαρμοζόμενων μονάδων Αζώτου.

Είναι ιδανικό για την αζωτούχα λίπανση της ελιάς είτε περιμένουμε παραγωγή είτε όχι.

Είναι αποτελεσματικό σε πολύ σε μικρές δόσεις 1-2 kg/δεντρο